Newsletter

Wypożyczalnia gier:

Jeśli chcesz spróbować czegoś nowego, czytałeś sporo dobrych opinii o grze to wypożycz ją u nas!

Jeśli wyjeżdżasz gdzieś na weekend całą paczką a przy okazji chcielibyście się zabawić w nietradycyjny sposób przyjdź do nas a znajdziemy coś dla Ciebie!

Dlaczego warto wypożyczać gry w gralni Chaos Games? 

Jest kilka powodów:

- wypożyczenie gry jest tanie,

- bo mamy całkiem pokaźną kolekcje gier (prawie 200 tytułów),

- żeby wiedzieć czy gra nam się podoba - dzięki temu nie kupimy przysłowiowego kota w worku.

Regulamin wypożyczalni gier:

 1. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych Sklepu Chaos Games w mieszczącego się przy Alejach Powstańców Wielkopolskich, zwanej dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającymi.

 2. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które:

  1. dokonają rejestracji w Wypożyczalni,

  2. zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni,

 3. Zapisu do Wypożyczalni dokonuje pracownik Wypożyczalni przy pierwszym wypożyczeniu na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 4. Każdorazowe wypożyczenie gry związane jest z:

  1. deklaracją jakie gry klient chce wypożyczyć

 5. Klient może wypożyczyć dowolną ilość gier.

 6. Opłata za wypożyczeniu gry pobierana jest przy zwrocie gry, zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni.

 7. Minimalny okres wypożyczenia gry wynosi 1 dzień.

 8. Klient przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczanej gry. Jeżeli stan gry budzi wątpliwości, powinien zgłosić ten fakt pracownikowi Wypożyczalni. W innym przypadku pracownik Wypożyczalni zakłada, że gra jest w stanie ogólnym dobrym.

 9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonej gry oraz wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu (brak jakichkolwiek elementów gry, uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez Wypożyczającego w chwili wypożyczenia.

 10. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry Wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Wypożyczalni, do:

  1. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry lub

  2. pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy lub

  3. kupienia takiej samej, nowej gry i przekazania jej Wypożyczalni lub

  4. odkupienia uszkodzonego egzemplarza gry po cenie detalicznej.

  Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie do 14 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wypożyczalni.

 11. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zażądania wpłaty kaucji, która ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie. Wysokość kaucji nie przekracza 100% ceny gry wg aktualnego cennika sklepu Chaos Games, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych. Maksymalna wysokość kaucji naliczana jest z pominięciem aktualnie obowiązujących promocji w sklepie Chaos Games.

 12. Kaucja podlega zwrotowi w chwili terminowego zwrotu gry w stanie nie gorszym niż w momencie wypożyczenia. Z kaucji może być potrącona opłata za wypożyczenie gry oraz inne opłaty zawarte w Cenniku wypożyczalni.

 13. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia gry jeżeli na koncie Wypożyczającego przetrzymywane są już jakieś gry lub jeżeli klient nie uregulował jakichkolwiek opłat.

 14. Istnieje możliwość rezerwacji gry w momencie, gdy dany tytuł jest na stanie Wypożyczalni. Rezerwacji dokonuje się poprzez:

  1. kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią,

  2. osobiście.

 15. W przypadku rezerwacji przez Internet/e-mail wymagane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez pracownika e-mailem zwrotnym.

 16. Jeżeli Wypożyczający nie zwróci gry/gier w określonym terminie, automatycznie zostanie naliczana opłata za kolejne dni wypożyczenia wg stawki określonej w Cenniku Wypożyczalni.

 17. Wypożyczający ma prawo do prolongaty wypożyczonej gry gdy:

  1. gra nie została zamówiona przez innego Klienta Wypożyczalni

  2. Wypożyczający nie zalega z żadnymi opłatami

 18. Prolongata powinna być dokonana poprzez:

  1. kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią,

  2. e-mail na adres Wypożyczalni, co najmniej jeden dzień przed końcem wypożyczenia,

  3. osobiście.

 19. W przypadku dokonania prolongaty przez Internet/e-mail wymagane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez pracownika e-mailem zwrotnym.

 20. W przypadku przekroczenia deklarowanego terminu zwrotu gry o 3 dni, Wypożyczalnia wysyła przypomnienie o konieczności zwrotu gry. Koszt wysłania przypomnienia naliczany jest według stawki określonej w Cenniku Wypożyczalni.

 21. Przypomnienie o konieczności zwrotu gry wysyłane jest:

  1. W formie wiadomości e-mail, jeżeli Wypożyczajcy udostępnił swój adres e-mail

  2. W formie SMS, jeżeli Wypożyczający udostępnił swój numer telefonu komórkowego

  3. W formie listownej, na adres podany w dokumencie tożsamości (jeżeli nie podano innego jako kontaktowy).

 22. Wypożyczalnia ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

 23. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest w sklepie stacjonarnym Chaos Games oraz na stronie facebookowej sklepu: https://www.facebook.com/ChaosGamesPila/

 24. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest Cennik Wypożyczalni.